香港·CN2·2H2G

 • 核心:Xeon-2683 v4 2核心
 • 内存:DDR4 2G
 • 硬盘:20G SSD
 • 带宽:5M
 • 严禁:违法业务以及侵权业务
 • CPU采用E5处理器 保证性能不超开
 • ¥ 18.00 RMB / MONTHLY

  香港· CN2·4H4G

 • 核心:Xeon-2683 v4 4核心
 • 内存:DDR4 4G
 • 硬盘:50G SSD
 • 带宽:10M
 • 严禁:违法业务以及侵权业务
 • CPU采用E5处理器 保证性能不超开
 • ¥ 24.00 RMB / MONTHLY

  香港· CN2·8H8G

 • 核心:Xeon-2683 v4 8核心
 • 内存:DDR4 8G
 • 硬盘:60G SSD
 • 带宽:15M
 • 严禁:违法业务以及侵权业务
 • CPU采用E5处理器 保证性能不超开
 • ¥ 39.00 RMB / MONTHLY

  香港· CN2·16H16G

 • 核心:Xeon-2683 v4 16核心
 • 内存:DDR4 16G
 • 硬盘:80G SSD
 • 带宽:20M
 • 严禁:违法业务以及侵权业务
 • CPU采用E5处理器 保证性能不超开
 • ¥ 98.00 RMB / MONTHLY

  香港CN2 弹性

 • 操作系统: 禁WIN
 • 核心数量:Xeon-2683 v4 2-32核
 • 内存大小:DDR4 2-32G
 • 带宽配置: 5-20m
 • 硬盘配置:20G起
 • IP配置:1-10个
 • 禁止:挖矿/钓鱼/金融/翻墙/端口扫描/代理发包等违法违规用途

  库存: 3

  ¥ 18.00 RMB / MONTHLY